• مزایده آگهی فراخوان عمومی شماره: 17-98 (1398/8/12)

  شرکت عمران شهر جدید عالیشهر در نظر دارد ، تعداد 1 قطعه زمین با کاربری حمل و نقل جهت احداث پمپ بنزین واقع در فاز 3 به شماره 209800596000001- طبق جدول ذیل از طریق فراخوان عمومی به صورت نقد و اقساط با دریافت پنجاه درصد مبلغ کل پیشنهادی برنده بصورت نقد و مابقی بصورت اقساط 30 ماهه به متقاضیان واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (setadiran.ir) به فروش برساند.

  مشاهده فرم
 • مناقصه آگهی فراخوان عمومی مناقصه شماره 8-98 (1398/5/9)

  شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر در نظر دارد مناقصه های عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW. Setadiran.Ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  مشاهده فرم
 • مزایده تجدید آگهی فراخوان عمومی شماره: 7-98 (1398/5/9)

  شرکت عمران شهر جدید عالیشهر در نظر دارد ، تعداد 14 قطعه زمین با کاربری مسکونی مختلط واقع در فاز 3 طبق جداول ذیل از طریق فراخوان عمومی به صورت نقد و اقساط با دریافت پنجاه درصد مبلغ کل پیشنهادی برنده بصورت نقد و مابقی بصورت اقساط 30 ماهه به متقاضیان واجد شرایط به فروش برساند.

  مشاهده فرم
 • مناقصه آگهی فراخوان عمومی شماره: 6-98 (1398/4/19)

  شرکت عمران شهر جدید عالیشهر در نظر دارد ، تعداد 17 قطعه زمین با کاربری مسکونی مختلط واقع در فاز 3 طبق جداول ذیل از طریق فراخوان عمومی به صورت نقد و اقساط با دریافت پنجاه درصد مبلغ کل پیشنهادی برنده بصورت نقد و مابقی بصورت اقساط 30 ماهه به متقاضیان واجد شرایط به فروش برساند.

  مشاهده فرم
 • مزایده آگهی فراخوان عمومی شماره: 26-97 (1397/11/30)

  شرکت عمران شهر جدید عالیشهر در نظر دارد، تعداد 16 باب واحد تجاری (مغازه)به شرح جداول ذیل از طریق فراخوان عمومی به صورت نقد و اقساط با دریافت پنجاه درصد مبلغ کل پیشنهادی برنده به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط سی ماهه به متقاضیان واجد شرایط به فروش برساند.

  مشاهده فرم
 • مزایده آگهی فراخوان عمومی 20-97 (1397/10/2)

  شرکت عمران شهر جدید عالیشهر در نظر دارد ، تعداد 25 قطعه زمین با کاربری های مختلف واقع در فازهای 1،2،3،4 به شماره 200970596200001طبق جداول ذیل از طریق فراخوان عمومی به صورت نقد و اقساط با دریافت پنجاه درصد مبلغ کل پیشنهادی برنده بصورت نقد و مابقی بصورت اقساط 30 ماهه به متقاضیان واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (setadiran.ir) به فروش برساند.

  مشاهده فرم


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )