فرم ع –  129(7-81) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فرم نظر سنجی از ارباب رجوع (موضوع ماده 8 طرح تکریم ارباب رجوع)
فرم نظر سنجی از ارباب رجوع
اطلاعات دریافتی
help
help
help
help
help
help
help
help
در صورت تمایل قسمت زیر را تکمیل نمایید:
help
help
ممانعت از سابمیت ماشینی
help
 
 
help