مناقصه آگهی تجدید فراخوان عمومی مناقصه 12-96 (1396/10/6)
دستگاه مناقصه گذار : شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر
دستگاه نظارت : اداره فنی و اجرایی شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر
نوع فراخوان:  فراخوان عمومی (یک مرحله­ای)
نوع پروژه و موضوع : به شرح جدول زیر
 
ردیف شرح عملیات برآورد تقریبی
(ريال )
تضمین (ريال ) تاریخ دریافت کلیه اسناد
(ارزیابی کیفی و مناقصه )
مهلت تحویل کلیه اسناد
(ارزیابی کیفی و مناقصه )
تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی تاریخ گشایش پاکات مناقصه
1 تکمیل پارک تابان فاز 4 1.998.207.089 99.911.000 96/10/09
تا
96/10/12
96/10/27 96/10/30 ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 96/11/03
2 تکمیل پارک بهاران فاز 4 1.911.950.422 95.598.000
3 تکمیل مدرسه راهنمایی فاز 4
(تکمیل مقطع اول متوسطه 6 کلاسه فاز 4 )
13.554.754.843 677.738.000
 
 
محل تأمین اعتبار پارک تابان و پارک بهاران  : منابع داخلی و تهاتر اراضی
محل تأمین اعتبار مدرسه راهنمایی فاز 4 : منابع استانی و منابع داخلی یا تهاتر اراضی
نوع ضمانتنامه شرکت مناقصه : ضمانتنامه بانکی معتبردر وجه شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر
محل اجرای پروژه : استان بوشهر شهر جدید عالیشهر
محل دریافت کلیه اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه : استان بوشهر بزرگراه خلیج فارس شهر جدید عالیشهر   بلوار زیتون شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر واحد امور قراردادها 
محل تحویل کلیه  اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه : دبیر خانه شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر
حداقل شرایط مجاز برای دریافت اسناد : داشتن گواهی احراز رشته ابنیه و با حداقل رتبه 5
مهلت تحویل کلیه اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه : حداکثر تا ساعت 14:30  روز چهارشنبه مورخ 96/10/27 می باشد .
 
 


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )