مناقصه آگهی فراخوان عمومی مناقصه 14-96 (1396/10/24)
دستگاه مناقصه گذار : شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر
دستگاه نظارت : اداره فنی و اجرایی شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر
نوع فراخوان:  فراخوان عمومی (یک مرحله­ای)
نوع پروژه و موضوع : به شرح جدول زیر
 
ردیف شرح عملیات برآورد تقریبی
(ريال )
تضمین (ريال ) تاریخ دریافت کلیه اسناد
(ارزیابی کیفی و مناقصه )
مهلت تحویل کلیه اسناد
(ارزیابی کیفی و مناقصه )
تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی تاریخ گشایش پاکات مناقصه
1 احداث مرکز جامع بهداشتی و درمانی شهر جدید عالیشهر 75.753.569.142 2.850.000.000 96/10/23
تا
96/10/26
96/11/11 96/11/12 ساعت 9 صبح روز شنبه      مورخ 96/11/14
 
 
محل تأمین اعتبار: منابع استانی و منابع داخلی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر و منابع داخلی شرکت و یا تهاتر اراضی شرکت عمران شهر جدید عالیشهر
نوع ضمانتنامه شرکت مناقصه : ضمانتنامه بانکی معتبردر وجه شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر
محل اجرای پروژه : استان بوشهر شهر جدید عالیشهر
محل دریافت کلیه اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه : استان بوشهر بزرگراه خلیج فارس شهر جدید عالیشهر   بلوار زیتون شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر واحد امور قراردادها 
محل تحویل کلیه  اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه : دبیر خانه شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر
حداقل شرایط مجاز برای دریافت اسناد : داشتن گواهی احراز رشته ابنیه و با حداقل رتبه 4
مهلت تحویل کلیه اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه : حداکثر تا ساعت 14:30  روز چهارشنبه مورخ 96/11/11 می باشد .


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )