مناقصه تجدید آگهی فراخوان عمومی 15ـ96 (1396/11/8)
فراخوان گذار : شرکت عمران شهر جدید عالیشهر
موضوع فراخوان: شركت عمران شهر جديد عاليشهر در نظر دارد ، تعداد 21 قطعه زمین با کاربری های مختلف واقع در فاز های 1و4  طبق جداول ذیل
از طریق فرآخوان عمومی به صورت نقد و اقساط با دريافت پنجاه درصد مبلغ کل پيشنهادي برنده بصورت نقد و مابقی بصورت اقساط 30 ماهه به متقاضيان واجد
شرايط به فروش برساند.
ردیف شماره قطعه مساحت (مترمربع ) فاز کاربری سطح اشتغال تراکم تعداد طبقات قیمت هر متر مربع اقساط با دریافت 50% نقد مابقی اقساط 30ماهه   (ریال ) قیمت کل اقساط با دریافت 50% نقد مابقی اقساط 30ماهه  (ریال ) مبلغ ضمانتنامه (ریال) تاریخ بازگشایی پاکت  
1 K/16 330.2 1 مسکونی 60% 120% 2 2.760.000 911.352.000 46.000.000  
 
 
ساعت 9:00 صبح روز سه شنبه     مورخ 96/11/24
 
 
 
 
 
 
2 K/33 333.70 1 مسکونی 60% 120% 2 2.760.000 921.012.000 46.000.000
3 K/34 333.70 1 مسکونی 60% 120% 2 2.760.000 921.012.000 46.000.000
4 K/35 232.80 1 مسکونی 60% 120% 2 2.800.000 651.840.000 33.000.000
5 K/40 233.10 1 مسکونی 60% 120% 2 2.900.000 675.990.000 34.000.000
6 K/54 316 1 مسکونی 60% 120% 2 2.660.000 840.560.000 42.000.000
7 K/62 285 1 مسکونی 60% 120% 2 2.660.000 758.100.000 38.000.000
8 K/63 285 1 مسکونی 60% 120% 2 2.700.000 769.500.000 39.000.000
9 K/64 285 1 مسکونی 60% 120% 2 2.700.000 769.500.000 39.000.000
10 K/65 337.10 1 مسکونی 60% 120% 2 2.700.000 910.170.000 46.000.000
11 K/103 270 1 مسکونی 60% 120% 2 2.700.000 729.000.000 37.000.000
12 677-4 1571.23 4 تجاری ناحیه ای 70% 280% 4 4.140.000 6.504.892.200 330.000.000
13 680-4 1338.44 4 تجاری ناحیه ای 70% 280% 4 4.197.500 5.618.101.900 290.000.000
14 681-4 1500.20 4 تجاری ناحیه ای 70% 280% 4 4.140.000 6.210.828.000 320.000.000
15 682-4 1520.53 4 تجاری ناحیه ای 70% 280% 4 4.140.000 6.294.994.200 320.000.000
16 683-4 1184.55 4 تجاری ناحیه ای 70% 280% 4 4.140.000 4.904.037.000 250.000.000
17 684-4 1152.29 4 تجاری ناحیه ای 70% 280% 4 4.197.500 4.836.737.275 250.000.000
18 685-4 1066.69 4 تجاری ناحیه ای 70% 280% 4 4.197.500 4.477.431.275 230.000.000
19 686-4 29/1145 4 تجاری ناحیه ای 70% 280% 4 3.967.500 4.543.938.075 230.000.000
20 687-4 1209.75 4 تجاری ناحیه ای 70% 280% 4 3.967.500 4.799.683.125 240.000.000
21 689-4 1245.85 4 تجاری ناحیه ای 70% 280% 4 3.967.500 4.942.909.875 250.000.000
 
 

فراخوان عمومی 21 قطعه زمین با کاربری های مختلف  واقع در فاز های 1و4 عالیشهر
  
 
 
 

نوع ضمانتنامه شرکت در فراخوان:
1- ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت عمران شهر جدید عالیشهر(اعتبار ضمانتنامه بانکی حداقل باید سه ماه باشد)
2-واریز وجه به حساب سپرده شرکت عمران شهر جدید عالیشهربه شماره حساب 2173691053004 نزد بانک ملی گلشن
محل اجرا و دریافت اسناد فراخوان : استان بوشهر ـ بزرگراه خلیج فارس ـ شهر جدید عالیشهرـ بلوار زیتون ـ شرکت عمران شهر جدید عالیشهرـ واحد امور قراردادها 
مهلت دریافت اسناد فراخوان : از تاریخ درج آگهی نوبت دوم حداکثر تا ساعت 14:30روز شنبه  مورخ 96/11/21 به مدت 14 روز میباشد.
مهلت تحويل اسناد فراخوان: حد اکثر تا پايان ساعت 14:30 روز دوشنبه 96/11/23 ميباشد.
تاريخ بازگشايي پيشنهادهاي فراخوان : براساس اطلاعات مندرج در جدول فوق می باشد. 
 


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )