مناقصه آگهی فراخوان عمومی مناقصه شماره 12-97 (1397/8/1)
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ( فشرده ) یک مرحله ای
موضوع مناقصه : احداث کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر جدید عالیشهر
شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) خدمات احداث کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر جدید عالیشهر به شماره 200970596200002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  WWW. Setadiran.Ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 7 صبح مورخ 30/7/97 تا ساعت 17 ظهر مورخ 97/08/03
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : تا ساعت 15 مورخ 97/08/19
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 9 صبح مورخ 97/08/21
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
آدرس : بوشهر –عالیشهر –بلواز زیتون –شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر –و تلفن  8-33682006 -077نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )