مناقصه آگهی فراخوان عمومی مناقصه شماره 3-98 (1398/2/25)
شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری بخشی از امور حمل و نقل شرکت عمران شهر جدید عالیشهر به شماره ۲۰۹۸۰۰۵۹۶۲۰۰۰۰۰۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  WWW. Setadiran.Ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 7 صبح مورخ 98/02/24 تا ساعت 8 صبح مورخ 98/02/28
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : تا ساعت 15 مورخ 98/03/07
مهلت زمانی ارائه پاکت الف : تا ساعت 15 مورخ 98/03/07
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 9 صبح مورخ 98/03/08
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای (الف)
آدرس : بوشهر –عالیشهر –بلواز زیتون –شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر –و تلفن  8-33682006 -077نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )